Przetwarzanie danych osobowych i bezpieczeństwo

Z uwagi na wejście w życie dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (dalej jako: RODO) – MMS SERWIS sp. z o.o. w związku z pozyskiwaniem od Państwa i przetwarzaniem Państwa danych osobowych udostępnianych – w ramach współpracy handlowej / serwisowej – przy wystąpieniu przez Państwa z zapytaniem o ofertę handlową MMS SERWIS sp. z o.o., jaki i przy zawieraniu przez Państwa z MMS SERWIS sp. z o.o. poszczególnych umów handlowych, oraz w trakcie ich trwania i wykonywania – na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuje, że :

Administratorem Państwa danych osobowych jest MMS Serwis Sp. z o.o. KRS 0000699721 z siedzibą w Szczecinie (adres: 71-071 Szczecin ul. Santocka 44/10). Dane kontaktowe administratora: biuro@mms-serwis.pl, tel. +48 517961923.

Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • wysyłania informacji handlowej MMS SERWIS sp. z o.o. na wyraźne Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • wykonania usługi naprawy, weryfikacji usterki lub obsługi zapytań i reklamacji. Podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt b (RODO)
  • wysyłania informacji handlowych MMS SERWIS sp. z o.o. na podstawie wyrażonej przez państwa zgody w zakresie marketingu bezpośredniego (art. 6 ust.1 lit a) RODO)
  • w celu zawarcia z Państwem, w ramach współpracy handlowej poszczególnych umów i ich wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze dotyczących faktur oraz innych dokumentów związanych ze zobowiązaniami podatkowymi (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • dochodzenia roszczeń przysługujących administratorowi w związku z zawartą z Państwem umową (art.6ust. 1 lit. f) RODO).

Producent, ubezpieczyciel lub operator mogą kontaktować się z Państwem telefonicznie, mailowo lub listownie w celach związanych z usługą naprawy urządzenia (podstawa prawna – art. 29 RODO).

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia przez MMS SERWIS sp. z o.o z Państwem współpracy handlowej/serwisowej, a po takim zakończeniu przez okres aż do przedawnienia roszczeń wynikających z poszczególnych zawartych z Państwem umów lub zakończenia postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń, a także przez okres trwania obowiązku przechowywania faktur i innych dokumentów związanych z zobowiązaniami podatkowym lub do momentu cofnięcia wyrażonej przez Państwa zgody.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas i my będziemy ich administratorem, natomiast odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na rzecz administratora usługi prawne lub finansowo księgowe, usługi informatyczne, ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, przewozowe. Ponadto Państwa dane osobowe ujawniane będą upoważnionym osobom zatrudnionym przez administratora na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, a w zgodzie z obowiązującym prawem możemy powierzyć Państwa dane podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Jeżeli mamy zawrzeć z Państwem umowę – podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia z MMS SERWIS sp. z o.o. umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia z Państwem umowy. Nie jesteście Państwo zobowiązani do podania danych dla przesyłania informacji handlowych, ale w braku ich podania nie będziemy mogli udzielić Państwu takich informacji.

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od MMS SERWIS sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, nadto przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, żądania od MMS SERWIS sp. z o.o. ich sprostowania lub uzupełnienia. Ponad to w sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody przysługuje państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, a udzieloną zgodę możecie Państwo cofnąć w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

Na wypadek uznania, że przetwarzanie przez MMS SERWIS sp. z o.o. danych osobowych narusza przepisy, w tym RODO, przysługuje Państwu jako osobie, której dane dotyczą prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu uzyskania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody, zgłoszenia naruszenia w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych